بانک ملت

Ads

شماره حساب بانک ملت : 1533685609
شماره کارت بانک ملت : 1987 - 9659 - 3378 - 6104
شماره شبا بانک ملت : IR37  0120  0200  0000  1533  6856  09

بنام آقای سید مجید موسوی

بانک ملی

Ads

شماره حساب بانک ملی : 0101128190003
شماره کارت بانک ملی : 1541 - 1770 - 9971 - 6037
شماره شبا بانک ملی : IR77 0170 0000 0010 1128 1900 03

بنام آقای سید مجید موسوی

بانک صادرات

Ads

شماره حساب بانک صادرات : 0101141953005
شماره کارت بانک صادرات : 5124 - 1282 - 6974 - 6037
شماره شبا بانک صادرات : IR61 0190 0000 0010 1141 9530 05

بنام آقای سید مجید موسوی